Zmena opatrení- nástup detí od 15.06.2020

Vážení rodičia prinášame Vám aktuálne informácie k nástupu detí do MŠ od 15.06.2020

v súvislosti s uvoľňovaním opatrení sa od 15.6.2020 mení organizácia v materských školách. Na webovom sídle MŠVVaŠ SR sú uverejnené rozhodnutia ministra a organizačné pokyny:

Organizácia a podmienky výchovy v MŠ do konca šk.roka2019/2020

Vzhľadom k tomu, že od 15.6.2020 nebudú obmedzené počty detí v triedach,je možné umiestniť deti rodičov, ktorým doteraz nebolo vyhovené.

ZMENA ČASU PREVÁDZKY

od 06.30 hod.do 16:30hod.

Všetky triedy budú v plnej prevádzke.

Povoľuje sa už zmiešavanie detí a preto bude opäť ranné a popoludňajšie schádzanie a rozchádzanie sa detí formou ZBERNEJ TRIEDY:

  • ráno od 06:30 do 07:00hod. /4.trieda/
  • popoludní od 16:00 do 16:30 hod./4.trieda/

Z dôvodu poklesu detí pri popoludňajšom odpočinku, resp. výpadku zamestnancov,  budú deti z organizačných dôvodov spájané do tried podľa aktuálneho denného počtu.

Naďalej platia usmernenia RÚVZ. ( Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení – dezinfekcia rúk pri vstupe, pohyb v priestoroch MŠ   len s rúškom).

Naďalej platí, že dieťa do MŠ privádza/vyberá len zákonný zástupca resp.osoba žijúca v spoločnej domácnosti.

Prosíme rodičov, aby privádzali svoje deti do školy len v prípade, že sa u nich nevyskytujú žiadne príznaky respiračného ochorenia.

Teplotu deťom merať nebudeme, nebudete ani podpisovať denné vyhlásenie.

Posteľné prádlo sa bude naďalej vymieňať 1x týždenne. Lehátka sa bude rozkladať vo vzdialenosti 1m od seba.

Povinnosť rodičom ostáva Vyhlásenie – PRI PRVOM NÁSTUPE DETÍ a neprítomnosť 3 dni na škole, tlačivo majú pripravené pani učiteľky

rozhlas

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy

Naďalej platí zákaz nosenie hračiek, pitia atď. do MŠ

NEZABUDNITE posteľné prádlo, pyžamo, prezúvky.