Školský poriadok

Materská  škola  Smetanova 11 v Košiciach vydáva v zmysle Zákona NR SR   č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole a vyhlášky č.308/2009 Z.z. a v súlade s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy na Smetanovej ulici č. 11 v Košiciach tento školský poriadok.