Prevádzka MŠ od 02.09.2020

Smetanka

Prevádzka v materskej škole bude od 02.09.2020 po odsúhlasení zriaďovateľom od 06:30 hod do 16:30 hod. Deti sa budú schádzať a rozchádzať výlučne vo svojich triedach. Trieda sa n nebude zlučovať v priebehu týždňa aj keď počet deti klesne, nebude dochádzať k migrácii medzi jednotlivými triedami. Každá trieda má osobitne vyčlenené samostatné vnútorné priestory (šatňu, herňu/2.-5.trieda/ ktorá pre deti slúži aj ako spálňa,1.trieda má samostatnú spálňu zariadenia na osobnú hygienu).

Prevádzka v jednotlivých triedach:

1.trieda : 06:30hod – 16:30 hod.

2.trieda : 06:30hod – 16:30 hod.

3.trieda : 06:30hod – 16:30 hod.

4.trieda : 06:30hod – 16:30 hod.

5.trieda : 06:30hod – 16:30 hod.

Zberná trieda v čase otvorenia prevádzky je ZRUŠENÁ.

Deti smú do MŠ prichádzať a odchádzať  len s 1 zákonným zástupcom resp.len s 1 osobou, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ak je to súrodenec musí byť starší ako 10 rokov v stanovenom čase od 06:30hod. do 08:15 hod.alebo inou blízkou osobou ktorú zákonný zástupca písomne splnomocní.

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 min. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.

Do budovy školy rodiča (zákonného zástupcu) púšťa pedagogický zamestnanec  prostredníctvom domofónu, následne zákonný zástupca po vykonaní dezinfekcie rúk/ svojich aj dieťaťa/ pri vstupe do priestoru školy privádza dieťa do šatne. Rodičia nevstupujú do žiadneho iného priestoru okrem šatni. Po vyzdvihnutí dieťaťa z MŠ sa rodičia ani deti nesmú zhromažďovať v priestoroch MŠ a na školskom dvore, v čo najkratšom čase opúšťajú areál a priestory MŠ.

Príchod detí do MŠ je od 06:30 hod do 08:15hod. kedy sa budova materskej školy uzamyká.

Vyzdvihnutie detí je od 12:00 do 12:15 hod , o 12:15hod sa MŠ uzamyká, a od 15:00 hod. do 16:30hod. O 16:30 je prevádzka MŠ ukončená a budova sa uzamyká.

Do materskej školy sa ZAKAZUJE nosiť hračky z domu, JEDLO, PITIE alebo akýkoľvek iný materiál či pomôcky z domáceho prostredia.

  • Ranný filter detí sa bude vykonávať za sprísnených podmienok, vždy v prítomnosti zákonného zástupcu alebo ním splnomocnenej osoby. Ide o neinvazívne pozorovanie dieťaťa doplnené otázkami ktorý vykoná službukonajúca učiteľka po príchode rodiča do šatne s dieťaťom, skôr než ho zákonný zástupca prezlečie resp.vyzlečie a prezuje.  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID – 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.  Zároveň vykoná meranie teploty  u dieťaťa  po vstupe do šatne materskej školy /v prípade, že mu bola nameraná zvýšená telesná teplota /nad 37,2° C/aj po 2. resp.3.opakovaní merania s odstupom 5-tich minút neprijme dieťa do MŠ. Meranie sa uskutoční  za účasti zákonného zástupcu dieťaťa resp. ním splnomocnenej osoby, ktorý zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení /nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk/ pri privádzaní dieťaťa do materskej školy ako aj počas pobytu v priestoroch materskej školy/ šatňa/. Následne ak je všetko v poriadku, učiteľka preberie dieťa od rodiča pod jej dohľadom si  dieťa umyje ruky pred vstupom do triedy v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Všetky dokumenty dostane rodič v deň nástupu do MŠ ráno od triednej učiteľky. PROSÍME NETLAČTE SI ICH DOMA, NAKOĽKO SA UŽ 2X ZMENILI, dostanete ráno aktuálne PLATNÉ.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov, službukonajúci pedagogický zamestnanec umiestni dieťa do samostatnej miestnosti / izolačná miestnosť/ a okamžite  kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Zákonný zástupca uloží do označenej šatňovej skrinky dieťaťa náhradné oblečenie pre dieťa zabalené v obale z hygienických dôvodov /taška, mikroténové vrecko/ a náhradné rúško 1ks hygienicky zabalené mimo toho v ktorom dieťa prišlo do školy.

Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu je zabezpečený podobne ako pri preberaní detí  (dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení).

Poplatky sa uhrádzajú od 01.09. – školné a stravu podľa aktuálneho VZN Mesta Košice č.103/2013 – platiť načas do určeného termínu školné do 10. v mesiaci a strava do 5. v mesiac

Po prevzatí dieťaťa /z triedy, z dvora/ je zakázané zdržiavať sa v priestoroch školy resp. na školskom dvore /nie viac ako 10 minút/. Zákaz používať hracie prvky školského dvora s rodičom. V prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora– okamžite opúšťa areál školského dvora.

Neprítomnosť dieťaťa nie je potrebné hlásiť. Dieťa pokiaľ nepríde do MŠ do 8:15 – učiteľka ho vyhlasuje zo stravovania v daný deň.

Semafor pre MŠ PIKTOGRAM

Vážení rodičia,

z dôvodu skončenia  funkčného obdobia  rady školy  a na základe Výzvy na voľbu členov rád škôl a školských zariadení pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice   sa  dňa 03.09. 2020 uskutočnia  voľby Rady školy pri MŠ Smetanova, Košice za zástupcu rodičov (zákonných zástupcov)  nasledovným spôsobom:

 

V termíne najneskôr do 02.09. 2020  do 08.00 hod. zákonný zástupca dieťaťa oznámi svoju kandidatúru na člena rady školy MŠ Smetanova 11, Košice za  zástupcu rodičov detí, triednej učiteľke alebo riaditeľovi materskej školy.

Dňa 03. 09. 2020 (utorok), v čase  konania volieb dostane každý zákonný zástupca dieťaťa ( jeden zákonný zástupca za 1 dieťa – ak sú v materskej škole súrodenci, tak hlasuje len jeden zákonný zástupca za jedno dieťa – teda 1 hlas) hlasovací lístok s menami kandidátov.

V hlasovacom lístku označí maximálne TROCH  zákonných zástupcov detí a hlasovací lístok vloží do pripravenej uzavretej hlasovacej schránky.

Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a hlasy na platných hlasovacích lístkoch.

Do rady školy sú  zvolení  traja zákonní zástupcovia,  ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.