Pokyny k nástupu do MŠ od 01.06.

Vykričník

Vážení rodičia,

v priebehu dnešného dňa sme telefonicky kontaktovali zákonných zástupcov detí ktoré od 01.06.nastupujú do MŠ, komu sme nevolali tie deti NENASTUPUJÚ DO MŠ.

Pozorne si prečítajte informácie o organizácii pobytu deti v MŠ ako aj o povinnostiach ktoré Vás čakajú v súvislosti s nástupom detí do MŠ.

Prevádzka materskej školy bude prebiehať za prísnych hygienicko -epidemiologických opatrení vydaných ministerstvom školstva a úradom verejného zdravotníctva.

Prevádzka materskej školy Smetanova 11 je od 07:00 do 16:00hod.

Zberná trieda je zrušená!!! Rodič prináša dieťa do triedy v ktorej je dieťa podľa zoznamu /pri vstupe do MŠ/ umiestnené a následne ho popoludní z danej triedy aj vyzdvihne. V skupine je najviac 15 deti. V skupinách môžu byť aj  deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Vytvorená skupina sa môže meniť,  keď počet detí  a zamestnancov, klesne, a to takto :

Riaditeľka materskej školy rozhodne v prípade nízkych počtov detí o zmene v skupine v ktorej prišlok poklesu deti  až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

Toto rozhodnutie vykoná riaditeľka školy nie len z dôvodu poklesu detí, ale aj z dôvodu ochorenia zamestnancov, a inej neprítomnosti na pracovisku,

Schádzanie detí je od 07:00 do 08:15 hod,  kedy sa priestory školy uzamknú. O 15:00 sa otvára vchod MŠ . V prípade vyzdvihnutia dieťaťa skôr,  nahlási túto skutočnosť zákonný zástupca pri príchode dieťaťa do MŠ.

 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Dodržiavajte odstupy 2 m pred vstupom do budovy a pozorne si  prečítajte ešte raz informačný manuál s piktogramom pokiaľ budete čakať na možnosť vstupu do budovy.
 • Dieťa prináša a preberá z MŠ len zákonný zástupca, ktorý zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie byť dlhší ako 10 minút.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v šatni.
 • Pri pobyte detí v interiéri a exteriéri MŠ  deti nemusia nosiť rúško, avšak pri nástupe do materskej školy zákonný zástupca zabezpečí 1 náhradné rúško okrem toho v ktorom dieťa prichádza do MŠ – hygienicky zabalené, do šatňovej skrinky dieťaťa.
 • Do budovy školy rodiča (zákonného zástupcu) púšťa určený zamestnanec, ktorý vydá pokyn na  vykonanie dezinfekcie rúk, odmeria dieťaťu teplotu (nad 37° C nepreberie dieťa)  a zároveň dohliada a koordinuje počet vstupujúcich ľudí do budovy MŠ. Minimalizuje aj pohyb osôb pred vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 • Rodič – počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (dodržiava nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfikuje si ruky).
 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme na základe záveru ranného  filtra vykonaného za prítomnosti zákonného zástupcu.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivá majú p. učiteľky pripravené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa  do materskej školy každý deň podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, tlačivá majú p. učiteľky pripravené.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii zákonný zástupca  informuje  riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Každé dieťa potrebuje do materskej školy bezpečné a podpísané prezuvky ( nie vsúvky)
 • Každé dieťa prinesie do materskej školy vlastné pyžamo a posteľnú bielizeň vrátane paplóna a vankúša, ktoré sa 1x týždenne perú- zákonným zástupcom.
 • Platí ZÁKAZ nosenia hračiek a iných pomôcok , materiálu z domu.
 • V skrinke môže byť len jedno náhradné oblečenie – prežehlené a uložené v obale z dôvodu dezinfekcie skriniek /zabezpečuje rodič/
 • Platí ZÁKAZ ukladať deťom do skriniek potraviny, fľaše s vodou, sladkosti .
 • Poplatky sa uhrádzajú od 01.06.2020 – za MŠ a stravu – platiť načas do určeného termínu.
 • Zakazuje sa rodičom nosenie z epidemiologických a hygienických dôvodov akékoľvek balené sladkosti, neorganizujeme žiadne spoločné oslavy – ani narodeninové ani meninové.
 • Po prevzatí dieťaťa /z triedy, z dvora/ je zakázané zdržiavať sa v priestoroch školy resp. na školskom dvore /nie viac ako 10minút/. Zákaz používať hracie prvky školského dvora s rodičom. V prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora ( kde je učiteľka so svojou skupinou v určených zónach )– opúšťa areál školského dvora ihneď.
 • Neprítomnosť dieťaťa nie je potrebné hlásiť. Dieťa pokiaľ nepríde do MŠ do 8:15 – učiteľka ho vyhlasuje zo stravy v daný deň.

 

Vylúčenie a ukončenie dochádzky z MŠ – opatrenia:

Ak rodič  opakovane poruší vydané opatrenia, bude písomne dieťa vylúčené z MŠ, (neplatenie poplatkov, neskorý príchod pre dieťa, porušovanie časového termínu príchodu dieťaťa do MŠ ako aj neprevzatie dieťaťa o 16,00 hod. pri ukončení dochádzky, neoznámené a utajené skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Pri podozrení na Covid – 19

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnené  do samostatnej miestnosti a kontaktuje sa  zákonný zástupca, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne.

O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Pozrite si aj inštruktážne video: Nástup do MŠ