OTVÁRANIE MŠ

Bez názvu

Vážení rodičia,

prinášame Vám prehľad organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ do konca šk.roku 2019/2020 zverejneného na www.minedu.sk  organizacia_MS

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Otvorenie MŠ bude významným krokom:

k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,,k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce, k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1.júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom materskej školy, umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Odporúčame, aby prevádzka materskej školy bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení.

Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky materskej školy v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí.

Zriaďovateľ

Vydá pokyn riaditeľom materských škôl, riaditeľom základných škôl s materskými školami a riaditeľom spojených škôl, ktorých súčasťou je aj organizačná zložka materská škola (ďalej len „riaditeľ materskej školy“) na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktoré sa za bežných okolností, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., vykonáva cez letné prázdniny počas prerušenia prevádzky materskej školy najmenej na tri týždne.

Zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine.

V spolupráci s riaditeľom materskej školy pre všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku materskej školy zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátané papierových utierok.

V spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej školy.

V spolupráci s riaditeľom materskej školy urobí medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy ich dieťaťom/deťmi.

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15.

V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami.

Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny.

Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Riaditeľ školy

Vydá pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

1.prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,

2.podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.

Zákonný zástupca

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie vyhlasenie

Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

V prípade,  že  u dieťaťa  je  podozrenie  alebo  potvrdené  ochorenie  na  COVID_19, bezodkladne  o tejto  situácii  informuje  príslušného  vyučujúceho  a  riaditeľa  školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa prehlasenie_rodic

ORGANIZÁCIA A OBSAH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.

Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

Materská škola do konca školského roku NEORGANIZUJE ŽIADNE SPOLOČNÉ AKCIE – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb;v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu.

Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

STRAVOVANIE

V prípade stravovania v jedálni materskej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.

Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

ODPOČINOK DETÍ

V prípade, ak materská škola nedisponuje dostatočnými kapacitami, pri rozdelení na skupiny, odporúčame, aby deti v triede predškolákov nemuseli absolvovať povinný odpočinok na lôžku.

Odporúčame, aby materská škola, podľa svojich možností, zabezpečila dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.

Na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní. Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom.

Hygienické požiadavky na rodičov:

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. Tá si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

Ranný filter :

Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí

1. každodenný ranný zdravotný filter,

2. ranné meranie teploty detí každej skupiny,

3. dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. T.z každé dieťa bude mať v skrinke ešte  1 rezervné rúško zvlášť zabalené.

Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca  materskej  školy,  ktorý  je  v súlade  s aktuálnymi  hygienicko  –epidemiologickými nariadeniami.

Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni.

Nepedagogický  zamestnanec  školy  nosí  rúško  alebo  ochranný  štít.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

PRI PODOZRENÍ NA COVID – 19

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V PRÍPADE POTVRDENIA OCHORENIA

Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter.

Zriaďovateľ spoločne so materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Vážení rodičia,

riaditeľstvo materskej školy Vás bude v priebehu budúceho týždňa informovať o organizácii výchovy a vzdelávania v našej škole ako aj o bezpečnostných a hygienických opatreniach.

Mgr. Martina Demková- riaditeľka školy