O škole

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Prvoradým zámerom školy je vytvárať podmienky pre pohodu a zdravie detí. Materská škola je dlhodobo zameraná na osobnostne orientovaný prístup, obohatený o nové prvky individuálneho rozvoja dieťaťa a jeho slobodu. Humanistická psychológia, ktorej predstaviteľom je Carl Rogers, je silne zážitková, východiskovým bodom je vedomé prežívanie človeka, ku ktorému sa pristupuje ako k celku, podporuje jeho slobodu a autonómiu. Táto filozofia prístupu k dieťaťu je nám blízka a snažíme sa ju uplatňovať.

OBSAH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Obsah výchovy a vzdelávania je vymedzený učebnými osnovami o ich realizácii rozhoduje učiteľ spolu s deťmi, časť je záväzná pre všetkých, ale je daný priestor aj pre slobodnú prácu – realizáciu detí, pretože práca podľa vlastného výberu podporuje osobnostné rozvíjanie. Tento obsah realizujeme prostredníctvom takých organizačných foriem predprimárneho vzdelávania, ktoré zabezpečujú vlastnú aktivitu dieťaťa: znižuje sa podiel frontálnych činností na minimum, uprednostňuje sa práca v skupinách, vo dvojiciach, samostatná práca dieťaťa. Skupiny sú dobrovoľne zvolené. Metódy sú predovšetkým hra – didaktická, interakčná diskusia, rozhovor, projektové metódy, slovné hodnotenie, sebahodnotenie.

ŠPECIFIKÁ ŠKOLY

 1. úzke prepojenie rodinnej a inštitucionálnej výchovy
 2. postupná adaptácia detí na nové prostredie podľa individuálnych potrieb
 3. otvorené príchody detí do MŠ po dohode s učiteľkou
 4. realizácia edukácie v závislosti od situácie, momentálnej psychickej dispozície detí i pedagóga
 5. bohatý a pestrý program na každý deň
 6. realizácia školských aktivít v úzkej súčinnosti s rodičmi
 7. vytváranie vlastných tradícií školy
 8. podiel rodičov na tvorbe ročného plánu
 9. dodržiavanie pravidiel školy ako predpokladu fungujúcej komunity subjektov, podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní dieťaťa predškolského veku

HLAVNÉ PRINCÍPY

 1. do centra je postavené dieťa, ako ústredný činiteľ výchovy a vzdelávania
 2. dieťa je celistvou bytosťou, ktorú je potrebné rozvíjať po kognitívnej a nekognitívnej stránke
 3. dieťa je bytosť jedinečná, autentická, ktorú má učiteľ poznať a rešpektovať
 4. dieťa je bytosť sebarozvíjajúca sa, má sa rozvíjať neautoritatívnou silou
 5. vo výchove potrebuje priestor pre slobodu, pre aktívnu účasť a pre zodpovednosť za ňu
 6. vzťah učiteľa k dieťaťu je úprimný, empatický, akceptujúci dieťa také aké je, necháva mu priestor na sebahodnotenie
 7. city a prežívanie sú v živote dôležitejšie ako čisté rozumové posudzovanie
 8. zdôrazňujú sa afektívne aspekty  – citové, vôľové a vzťahové

Sme orientovaní na humanistickú pedagogiku, ktorej súčasťou je etická výchova. Dôraz kladieme aj na výchovné aktivity – hudobno-pohybové, spevácke, dramatické a výtvarné.

slider_1.jpg