O nás

logo

Organizačná štruktúra

3- 4 ročné deti
(možnosť zaradenia 2-ročných detí)

Pozrieť fotky triedy

3 – 4 ročné deti

Pozrieť fotky triedy

4 – 5 ročné deti

Pozrieť fotky triedy

5 – 6 ročné deti

Pozrieť fotky triedy

5 – 6 ročné deti

Pozrieť fotky triedy

Vitajte u nás!

Materská škola na Smetanovej ulici patrí medzi školy mestskej časti Košice JUH a je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice. Škola je právny subjekt od 1.1.2004.

Od roku 1990 rodičia prejavujú záujem o umiestnenie detí v našej materskej škole aj z iných mestských častí i z okolia. Škola má vypracované podmienky prijímania – kritéria, na základe ktorých sú deti prijímané na celodennú prevádzku. Vysoký a stály záujem o našu materskú nás podnietil k myšlienke rozšírenia kapacity. Na základe splnených podmienok, sme zaradení do projektu MŠ SR a v septembri 2016 by sme mali zahájiť prevádzku piatej triedy. Budova materskej školy je typizovaná, v relatívne dobrom technickom stave.

Súčasťou areálu materskej školy je aj školský dvor, ktorý je priestranný, účelovo zariadený a udržiavaný.
Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej , ktorý rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi vývinovými a vekovými osobitosťami detí.

Naša materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Dúhový kolotoč, súčasťou ktorého sú učebné osnovy. Od septembra 2016 budeme pracovať podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (Kaščák, Pupala)

NAŠE CIELE

Ciele predprimárneho vzdelávania smerujú k tomu, aby deti boli pripravené na školské vzdelávanie i na život v spoločnosti po stránke telesnej, emocionálnej, sociálnej a kognitívnej. V hierarchii cieľov považujeme výchovu postojov a rozvinutie osobných schopoností za najdôležitejšie. Splnenie cieľov je podmienené úzkym prepojením všetkých zúčastnených, podieľajúcich sa na výchove dieťaťa.

VZDELANIE

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30.jún príslušného kalendárneho roku.

Je lepšie zapáliť sviečku než lamentovať nad tmou.

— staré čínske príslovie