O nás

logo

Organizačná štruktúra

3- 4 ročné deti
(možnosť zaradenia 2-ročných detí)

Pozrieť fotky triedy

3 – 4 ročné deti

Pozrieť fotky triedy

4 – 5 ročné deti

Pozrieť fotky triedy

5 – 6 ročné deti

Pozrieť fotky triedy

5 – 6 ročné deti

Pozrieť fotky triedy

Vitajte u nás!

Materská škola na Smetanovej ulici patrí medzi školy mestskej časti Košice JUH a je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice. Škola je právny subjekt od 1.1.2004.

Od roku 1990 rodičia prejavujú záujem o umiestnenie detí v našej materskej škole aj z iných mestských častí i z okolia. Škola má vypracované podmienky prijímania – kritéria, na základe ktorých sú deti prijímané na celodennú prevádzku. Vysoký a stály záujem o našu materskú nás podnietil k myšlienke rozšírenia kapacity. Na základe splnených podmienok, sme boli zaradení do projektu MŠ SR a v septembri 2016 sme dali do prevádzky piatu triedu. Budova materskej školy je typizovaná, v relatívne dobrom technickom stave.

Súčasťou areálu materskej školy je aj školský dvor, ktorý je priestranný, účelovo zariadený a udržiavaný.
Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej , ktorý rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi vývinovými a vekovými osobitosťami detí.

Naša materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Dúhový kolotoč, súčasťou ktorého sú učebné osnovy.

NAŠE CIELE

Ciele predprimárneho vzdelávania smerujú k tomu, aby deti boli pripravené na školské vzdelávanie i na život v spoločnosti po stránke telesnej, emocionálnej, sociálnej a kognitívnej. V hierarchii cieľov považujeme výchovu postojov a rozvinutie osobných schopoností za najdôležitejšie. Splnenie cieľov je podmienené úzkym prepojením všetkých zúčastnených, podieľajúcich sa na výchove dieťaťa.

VZDELANIE

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Je lepšie zapáliť sviečku než lamentovať nad tmou.

— staré čínske príslovie