Pred nástupom do materskej školy

prace34

Termín a miesto podávania žiadostí pri prijímaní detí k začiatku nasledujúceho školského roka zverejní riaditeľka MŠ, po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca príslušného kalendárneho roka.

Zápisu dieťaťa do MŠ sa zúčastní zákonný zástupca, ktorý predloží vyplanenú žiadosť o prijatie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (tlačivo dostupné na webovom sidle školy alebo osobne – príloha č.1).

Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ spravidla do 31. mája kalendárneho roka (po písomnom oznámení zriadovateľa).

Riaditeľka MŠ prijíma deti podľa poradia:

 1. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 3. Deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 5 rokov
 4. Deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 5 rokov
 5. Deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky
 6. Deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 3 roky v aktuálnom roku

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, počas ktorého zákonný zástupca dieťaťa privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Dĺžku a formu pobytu stanoví riaditeľka MŠ po dohovore s rodičom dieťaťa a s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Po úspešnej adaptácii, môže dieťa navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka, po prerokovaní so zákonným zástupcom, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa na dohodnutý čas.

Z dôvodu postupnej socializácie a diagnostikovania dieťaťa možno dieťa prijať na diagnostický pobyt po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa. Dĺžka diagnostického pobytu môže presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť ale dlhšia ako jeden rok.

Počas diagnostického pobytu dieťaťa v MŠ, dochádza k overeniu skutočností, ktoré vedú k zmene formy výchovy a vzdelávania príp. , po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu,  aj k vydaniu rozhodnutia  o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa .

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa mu zabezpečuje v materskej škole pre deti so ŠVVP, po predložení písomnej žiadosti riaditeľovi príslušnej školy.

 • V prípade, že je dieťa začlenené, výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP, nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.
 • Prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke.
 • Materská škola Smetanova 11, Košice nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne…), na prijímanie detí so ŠVVP.

 1. Riaditeľka MŠ po prerokovaní kritérii s pedagogickou radou,  s radou školy  a zriaďovateľom –  zverejní kritéria prijímania na viditeľnom mieste, a teda aj na našej internetovej stránke.
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov. Prijíma sa dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 1. Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok – zápis a podmienky prijatia zverejní v mieste sídla materskej školy.
 1. Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa podľa osobitného predpisu. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa sa môže určiť adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
 1. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to umožňuje kapacita materskej školy.
 1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Žiadosť podáva (a teda aj podpisuje)  jeden z rodičov alebo obidvaja rodičia .
 1. V prípade, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, riaditeľ vykoná nápravu a požiada rodiča, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.
 1. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave spravidla do 15.apríla.
 • 3 fotky rozmerov 5x8cm
 • prezuvky (najlepšie s pevnou pätou)
 • náhradné oblečenie uložené vo vrecúšku v skrinke
 • matrac, vankúš, perinu, plachtu a posteľné prádlo (všetko odporúčame označiť menom)
 • rezervné vrecúško alebo igelitku v skrinke

Počet prijatých detí za uplynulé obdobie:

Šk. rok 2017/18

Šk. rok 2013/14

Šk. rok 2016/17

Šk. rok 2012/13

Šk. rok 2015/16

Šk. rok 2014/15