Pred nástupom do materskej školy

Bez názvu

Termín a miesto podávania žiadostí pri prijímaní detí k začiatku nasledujúceho školského roka zverejní riaditeľka MŠ, po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 30.apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Zápisu dieťaťa do MŠ sa zúčastní zákonný zástupca, ktorý predloží vyplnenú žiadosť o prijatie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údajom o povinnom očkovaní (tlačivo dostupné na webovom sídle školy alebo vlastné ). Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ spravidla do 30. júna kalendárneho roka (po písomnom oznámení zriaďovateľa). Kritéria prijímania detí do MŠ:

a) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

b)  Po splnení bodu a) budeme prijímať aj deti od 2 rokov, nakoľko máme vytvorené materiálne aj personálne podmienky pre tieto deti.

c) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí takou chorobou, ktorej prejavy, alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí, alebo akokoľvek negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ. Zároveň toto potvrdenie musí obsahovať aj údaj o očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacimi potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém / žiadosti o prijatie predkladajte na uvedené MŠ, ktoré poskytujú tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová(bezlepková), predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho  stravovania pre dieťa. Mesto Košice zabezpečuje  v týchto  materských školách diétne stravovanie: MŠ Povstania českého ľudu 11, Kalinovská 9, Šafariková trieda 4, Hronská 7, Moldavská 23, Hemerkova 26, Cottbuská 34, Družicová 5, Azovská 1, Miškovecká 20, Turgenevova 7, Havanská 26, Obrancov mieru 20, Park mládeže 4.

V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi MŠ do 15.apríla kalendárneho roku spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Vzhľadom ku kapacitným možnostiam MŠ, upozorňujeme rodičov, že nie všetky deti budú prijaté.

ROZHODNUTIA o prijatí resp. neprijatí dieťaťa budú vystavené rodičom do 30.06.kalendárneho roku

 Leták zápis

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, počas ktorého zákonný zástupca dieťaťa privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Dĺžku a formu pobytu stanoví riaditeľka MŠ po dohovore s rodičom dieťaťa a s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Po úspešnej adaptácii, môže dieťa navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka, po prerokovaní so zákonným zástupcom, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa na dohodnutý čas. Z dôvodu postupnej socializácie a diagnostikovania dieťaťa možno dieťa prijať na diagnostický pobyt po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa. Dĺžka diagnostického pobytu môže presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť ale dlhšia ako jeden rok. Počas diagnostického pobytu dieťaťa v MŠ, dochádza k overeniu skutočností, ktoré vedú k zmene formy výchovy a vzdelávania príp. , po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu,  aj k vydaniu rozhodnutia  o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa . Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa mu zabezpečuje v materskej škole pre deti so ŠVVP, po predložení písomnej žiadosti riaditeľovi príslušnej školy.

 • V prípade, že je dieťa začlenené, výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP, nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.
 • Prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke.
 • Materská škola Smetanova 11, Košice nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne…), na prijímanie detí so ŠVVP.

 1. Riaditeľka MŠ po prerokovaní kritérii s pedagogickou radou,  s radou školy  a zriaďovateľom –  zverejní kritéria prijímania na viditeľnom mieste, a teda aj na našej internetovej stránke.
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov. Prijíma sa dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 1. Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok – zápis a podmienky prijatia zverejní v mieste sídla materskej školy.
 1. Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa podľa osobitného predpisu. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa sa môže určiť adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
 1. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to umožňuje kapacita materskej školy.
 1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údajom o povinnom očkovaní. Žiadosť podáva (a teda aj podpisuje)  jeden z rodičov alebo obidvaja rodičia .
 1. V prípade, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, riaditeľ vykoná nápravu a požiada rodiča, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.
 1. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave spravidla do 15.mája.
 • prezuvky (najlepšie s pevnou pätou) (označené menom)
 • náhradné oblečenie uložené vo vrecúšku v skrinke (označené menom)
 •  vankúš, paplón, plachtu a posteľné prádlo (všetko odporúčame označiť menom)
 • pyžamo (označené menom)
 • dieťa nenosí žiadne hygienické potreby do MŠ (zabezpečuje to škola)
 • za všetky osobné veci uložené v skrinke dieťaťa zodpovedá rodič

ZMENA!!!

Na základe pokynov zriaďovateľa sa bude zápis detí pre školský rok 2020/2021 konať v stanovenom termíne / ten sa nemení/ v čase:

od 05.05.2020   od 09:00 do 13:00 hod.

   06.05.2020  od 13:00 do 17:00 hod.

  07.05.2020 od  09:00 do 13:00 hod

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov /bezkontaktne/ a to nasledovným spôsobom doručenia:

 1. elektronickou formou /preferovaná forma nakoľko je najpohodlnejšia a zrealizovateľná priamo z Vášho domova/
 2. elektronickou formou – emailom na adresu smetanova11@gmail.com ( vytlačenú žiadosť Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SMETANOVA 2020 – 2021 , vyplnenú, podpísanú oskenovať a zaslať emailom na vyššie uvedenú e-mailovu adresu.
 3. písomne poštou (vytlačenú žiadosť Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SMETANOVA 2020 – 2021, podpísanú) na adresu Materská škola, Smetanova 11, Košice 040 03
 4. písomne doručením do poštovej schránky materskej školy  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SMETANOVA 2020 – 2021   

V prípade zaplnenia poštovej schránky, budeme jej obsah priebežne vyberať /s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení tz. pomocou ochranných rukavíc, obsah uložíme do škatule a necháme 2 dni odložené/

UPOZORNENIE

Na žiadosť je dôležité uviesť korešpondenčnú adresu, na ktorú Vám riaditeľstvo MŠ doručí rozhodnutie o prijatí/neprijatí do 30.júna 2020. Rozhodnutie bude zaslané doporučenou poštou.

Všetky žiadosti zaslané elektronickou formou pred termínom tj. od teraz až do 07.05. 2020 budú akceptované. 

Po prijatí žiadostí budeme mať kontakt na rodičov a dohodneme sa na doručení potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní  Potvrdenie o zdravotnom stave k žiadosti o prijatie do MŠ 2020-2021

nakoľko sa vzhľadom k situácii toto potvrdenie pri zápise NEVYŽADUJE.

V opačnom prípade prijmeme dieťa na adaptačný pobyt (na základe rozhodnutia ministra MŠVVaŠ SR./viď rozhodnutie ministerstva školstva /

Počet prijatých detí za uplynulé obdobie:

Šk. rok 2017/18

Šk. rok 2013/14

Šk. rok 2016/17

Šk. rok 2012/13

Šk. rok 2015/16

Šk. rok 2014/15