Hodnotiace správy

Naša Materská škola vydáva každý rok Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy. Ide o komplexný dokument, ktorý obsahuje obvykle zhrnutie informácií a údajov za uplynulý školsky rok. Na základe takejto správy si môže každý spraviť názor o tom, ako škola funguje a čo sa v nej počas roka udialo. Uvedená správa pozostáva z nasledovných častí:

 • štatistické údaje o materskej škole
 • prehľad o dochádzke detí
 • prehľad o zamestnancoch
 • informácie o Rade školy
 • informácie o aktivitách školy
 • materiálno-technické podmienky školy
 • finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
 • vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy
 • vyhodnotenie úrovne jednotlivých oblastí rozvoja školy
 • klíma a kultúra školy
 • posúdenie úrovne školskej pripravenosti
 • špecifické zameranie školy
 • spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami