Často kladené otázky

Aj napriek tomu, že sme venovali veľa času a úsilia v oblasti informovanosti rodičov a návštevníkov tejto stránky, nájdu sa často opakované otázky. Prinášame Vám najčastejšie kladené otázky, ktoré odznievajú na rodičovských združeniach a v priestoroch našej materskej školy.

Má materská škola vlastného logopéda či psychológa?

Spolupracujeme s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva, konzultujeme predovšetkým otázky školskej zrelosti.

Má materská škola nejaké krúžky?

Materská škola  nerealizuje špeciálnu krúžkovú činnosť, (okrem cudzieho jazyka )nakoľko školský vzdelávací program  rozvíja adekvátne  všetky oblasti osobnosti dieťaťa prostredníctvom  aktivít – výtvarné, pracovné činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia s náčiním, na náradí,  na školskom dvore, spevácke činnosti, hru na detských hudobných nástrojoch, dramatizáciu rozprávok, manipuláciu s maňuškami, tanec, rozvoj logického myslenia pri hre s  BeeBot, prácu na interaktívnej tabuli,  s pomôckou logiko primo, detské sudoku, tangram, hra na rozvoj komunikačných zručných, prosociálne aktivity, environmentálne hry a množstvo hier a hrových činností v prostredí materskej školy aj mimo nej. 

Rodičia majú  k dispozícií informácie o ponuke aktivít rôzneho zamerania v CVČ a iných.

Aké učiteľky u vás pracujú?

V našej materskej škole pracuje deväť pedagógov s úplným stredným pedagogickým vzdelaním s maturitou a niekoľkoročnou praxou.

Robíte podujatia aj mimo školy?

Spolupracujeme so spádovými základnými školami- Gemerská, Požiarnická a Staničná- návšteva telocvične, priestorov ZŠ, účasť detí na vyučovacej hodine a podobne. Deti navštevujú počítačový a environmentálny, výtvarný, podľa záujmu aj hrnčiarsky krúžok v Centre voľného času Dúha na Kórejskej ulici, zúčastňujú sa na výchovnom koncerte žiakov zo ZUŠ Jantárová, exkurzie planetária v Centre voľného času Domino na Popradskej ulici a pravidelne navštevujú  knižnicu pre deti a mládež mesta Košice v Kulturparku. 

Realizuje materská škola lyžiarsky, predplavecký výcvik?

Priamo nie, ale cez  iné organizácie podľa záujmu  rodičov a na vlastné náklady. Materská škola spolupracuje s CVČ Domino na Popradskej ulici, ktorá poskytuje inštruktorov lyžovania a s plaveckou školou Mestskej krytej plavárne. Podľa záujmu prebieha aj monitoring detí na krasokorčuľovanie. 

Aké možnosti majú rodičia získať informácie o škole, dieťati?

Realizujeme niekoľkokrát ročne triedne aktívy pre rodičov,  odborné prednášky pre rodičov, diskusie. MŠ využíva aj dotazníkové formy spolupráce s rodičmi na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania detí. Rodičia majú možnosť zúčastniť sa individuálnych tzv. konzultačných hodín priebežne počas školského roka. Všeobecné informácie o dianí v škole  aj cez webové sídlo školy.

Môžu si deti doniesť svoje ovocie, zeleninu z domu?

Konzumácia ovocia a zeleniny prinesených z domu v materskej škole nie je povolená, nakoľko podľa § 8 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. musí prevádzkovateľ v zariadeniach pre deti a mládež zabezpečiť, aby sa do školského stravovacieho zariadenia žiakom a deťom individuálne nedonášala strava, okrem žiakov a detí, pri ktorých sa podľa posúdenia lekára vyžaduje osobitné stravovanie.

Máte peknú záhradu, využívate ju aj na pestovanie vlastných plodín?

Iba v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti – činnosti spojené s pozorovaním a starostlivosťou o rastliny (tekvice). Políčka na pestovanie malých množstiev poľnohospodárskych produktov pri materských školách legislatíva nezakazuje. V prípade konzumácie takýchto produktov nie je povinnosť uplatňovať požiadavky nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. .

Poskytujete stravovanie aj pre deti, ktoré majú nejaké zdravotné problémy?

Do materskej školy sa prijímajú  iba deti zdravé, pokiaľ sa vyskytne problém , v našom obvode  sa prevádzkuje MŠ pre deti s diétnym stravovaním (MŠ Turgenevova 7). V prípade zdravotného znevýhodnenia dieťaťa v zmysle nárokov na osobitné stravovanie, je v zmysle § 8 ods. 3 písm. b/ stanovená povinnosť prevádzkovateľa vyžadovať posúdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore o zdravotnom stave dieťaťa.